REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU
I POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających z możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej (e-mail), na towary oferowane przez Tatra Active Club.


§1 Informacje ogólne i zastrzeżenia

 1. Podmiotem realizującym sprzedaż i odpowiedzialnym wobec kupujących jest przedsiębiorca
  Tatra Active Club Sp. z o.o., ul. Mchów 3a, 04-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857383, NIP:9522208916 w dalszej części Regulaminu zwany „Sprzedawcą”.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  Adres: ul. Mchów 3a, 04-735 Warszawa
  E-MAIL SPRZEDAWCY: info@tatraactiveclub.pl
  Sklep internetowy: www.tatraactiveclub.pl/oferty
  Nr tel: 508 004 680 
 3. Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w 556(1) kodeksu cywilnego należy kierować wyłącznie na w.w. adres poczty E-MAIL SPRZEDAWCY.
 4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Postanowienia dotyczące danych osobowych są zawarte poniżej w § 9 Regulaminu.
 5. Aby skorzystać z oferty Sklepu należy posiadać sprzęt elektroniczny z podłączeniem do Internetu oraz z przeglądarką internetową. Obsługiwane przeglądarki to w szczególności:
  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Safari
  – Firefox
  – Opera
  – Android
  – Safari (iOS)
  – Windows Phone
 6. Wszelkie informacje, dotyczące Towarów, których dotyczy Regulamin pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez ich producentów lub dystrybutorów.
 7. Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celu prezentacji asortymentu dostępnego w Sklepie.
 8. Sprzedawca obowiązany jest wydać Klientowi Towar bez wad.

§2 Definicje

 1. Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument.
 3. Sprzedawca: przedsiębiorca wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 4. Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Towar: rzecz ruchoma lub usługa (np. wycieczka z przewodnikiem) będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem sklepu internetowego lub E-MAIL SPRZEDAWCY zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 8. E-MAIL SPRZEDAWCY: adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu.
 9. Sklep: prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy: www.tatraactiveclub.pl/oferty, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

§3 Składanie Zamówień

 1. Do Umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami w sposób określony w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy dotyczące „sprzedaży na odległość” w rozumienie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Sprzedawca przedstawia na stronie internetowej Sklepu informacje dotyczące dostępności Towarów, ich ceny, sposoby płatności oraz warunki dostawy/odbioru wraz ze wskazaniem kosztów obciążających Klienta. Informacje te stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia może nastąpić, w zależności od funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu dla danego rodzaju Towarów, poprzez wykorzystanie funkcji „Koszyk” dostępnej na stronie internetowej Sklepu lub z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 5. W przypadku złożenia zamówienia poprzez wykorzystanie funkcji „Koszyk” na stronie internetowej Sklepu:
  a) korzystanie z funkcji „Koszyk: rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwila złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”; dodanie Towarów do „Koszyka” nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki,
  b) w celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do „Koszyka”,
  c) w trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i kupuję/płacę” Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów; ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu płatności, a także sposobu i adresu dostarczenia Towaru oraz ewentualnie, podania danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT; przed naciśnięciem przycisku „zamawiam i kupuję/płacę” Klient jest informowany o całkowitym koszcie zakupu wraz z ewentualnymi kosztami dostawy/odbioru, sposobie płatności i terminie dostawy Towaru,
  d) Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „Nowe Zamówienie” na adres e-mail wskazany przez Klienta,
  e) po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje otrzymane zamówienie; Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail pt.: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji” na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu:
  a) Klient poprzez formularz zamówienia składania do Sprzedawcy zapytanie o zakup wybranego Towaru,
  b) Sprzedawca odpowiada poprzez E-MAIL SPRZEDAWCY na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu, przedstawiając warunki zakupu Towaru, względnie prosi Klienta o uzupełnienie informacji koniecznych do przedstawienia warunków zakupu Towaru – w takim wypadku Sprzedawca przedstawia warunki zakupu Towaru po przedstawieniu przez Klienta koniecznych informacji,
  c) Klient przesyła za pośrednictwem poczty e-mail odpowiedź na E-MAIL SPRZEDAWCY, w której zajmuje stanowisko co do przedstawionych przez Sprzedawcę warunków zakupu Towaru – akceptując przedstawione warunki, modyfikując je albo rezygnując z finalizacji zakupu,
  d) w przypadku modyfikacji warunków zakupu przez Klienta, Sprzedawca dokonuje kolejnego przedstawienia warunków zakupu Towarów (podsumowania zamówienia) – aż do uzyskania jednoznacznego oświadczenia od Klienta, że Klient akceptuje warunki zakupu Towarów bądź odstępuje od finalizacji zakupu; każda ze stron może w każdej chwili wycofać się z negocjacji bez podawania przyczyn,
  e) przedstawiane Klientowi warunki zakupu Towaru zawierają informacje o całkowitym koszcie zakupów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy/odbioru, sposobie płatności i terminie dostawy Towaru,
  f) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania jednoznacznego oświadczenia od Klienta, że Klient akceptuje warunki zakupu Towarów (podsumowanie zamówienia),
  g) po uzyskaniu akceptacji Klienta Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy; Klient zobowiązany jest najpóźniej wraz z akceptacją określić czy wyraża wolę otrzymania faktury i wskazać nr NIP jeżeli taką wolę wyraził, jak również podać niezbędne informacje pozwalające na dostawę/odbiór.
 7. Klient dokonuje zapłaty w sposób ustalony w Umowie sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 8. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi dowód zawarcia Umowy sprzedaży.

§4 Reklamacja Towaru przez Konsumenta

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres SPRZEDAWCY wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres E-MAIL SPRZEDAWCY.
 3. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru, dane identyfikujące transakcję: datę zamówienia, imię i nazwisko kupującego lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu, rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.

§5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity – Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
  c) Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 3. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§6 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-MAIL SPRZEDAWCY – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane zostały w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów, zaś w przypadku umów o świadczenie usług (np. wycieczka z przewodnikiem) – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, to oznacza, że wstrzymał się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. Zalecane jest, aby Konsument dołączył do zwracanego towaru kopię dowodu zakupu co w dużym stopniu przyspieszy procedurę odnotowania wywiązania się przez Konsumenta z obowiązku zwrotu Towaru.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Konsument to bezpośrednie koszty zwrotu.

§7 Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§8 Postanowienia ogólne

 1. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Zamówienia są przesyłane do miejsc odbioru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Jeżeli w odniesieniu do Towaru wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Towar objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  a) dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich),
  b) korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania),
  c) podawanie informacji, w tym danych osobowych, niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich,
  d) podejmowanie działań, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Sklepu.
 5. Sprzedawca dokłada starań, aby Sklep działał poprawnie, ale nie gwarantuje jego ciągłej dostępności. Sprzedawca może czasowo zawiesić działanie Sklepu, w szczególności w sytuacji, gdy będzie to konieczne w celu poprawy działalności Sklepu lub usunięcia awarii.
 6. Sprzedawca ma prawo wprowadzania zmian na stronie Sklepu. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Sklepu, w tym m.in. przedstawionych na stronie materiałów, ich powierzchni, umiejscowienia na stronie Sklepu. Spółka również prawo do usunięcia lub zmiany informacji prezentowanych na stronie Sklepu.
 7. Adres strony Sklepu, a także zawartość Sklepu stanowią przedmiot odpowiednich praw na dobrach niematerialnych (przedmiot prawa autorskiego, przedmiot praw ochronnych do znaków towarowych, itp.) oraz są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Sklepie jest zabronione.
 8. Sprzedawca ostrzega, że korzystanie z Sklepu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:
  1) ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
  2) ryzyka podszycia się przez osoby trzecie pod Sprzedawcę.
 9. Klient powinien zabezpieczyć komputer oraz inne urządzenia służące do korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, włączoną zaporę sieciową (tzw. firewall), a także oprogramowanie przeciwdziałające złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom, służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych oraz weryfikujące autentyczność wyświetlanych stron internetowych i przeciwdziałające wyłudzeniu informacji.
 10. Klient powinien również na bieżąco sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ błędy w zainstalowanym oprogramowaniu są często używane do nieuprawnionego pozyskiwania danych lub przejęcia kontroli nad urządzeniem. Producenci oprogramowania starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu staja się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostepnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu oraz na stronie Sklepu z możliwością skopiowania przez Klienta treści Regulaminu.