KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca:
Tatra Active Club Sp. z o.o.
ul. Mchów 3a
04-735 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857383
NIP: 9522208916
adres e-mail: info@tatraactiveclub.pl
określany poniżej jako Administrator.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod powyższym adresem, a także pod podanym powyżej adresem e-mail.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) dokonywania czynności związanych z negocjacjami, a także ewentualnie z zawarciem oraz następnie wykonaniem umowy sprzedaży z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
b) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
c) jeśli Klient zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –do czasu wycofania zgody,
d) jeśli Klient wyrazi zgodę, w celu prowadzenia akcji promocyjnych lub marketingowych lub innych działań, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności,
e) jeżeli Klient wyrazi zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących z Administratorem podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody,
f) marketingu bezpośredniego w formie tradycyjnej (papierowej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora) – do czasu wniesienia sprzeciwu,
g) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora) – przez okres w jakim Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

5. Administrator przetwarza dane udostępnione przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu, a także w związku z pytaniami kierowanym do Sprzedawcy. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne podawane w związku z negocjowaniem lub zawarciem umowy sprzedaży lub w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta innych usług, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy, lub dane podane w formularzu kontaktowym.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody uniemożliwi zakup Towaru.

7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Klientowi przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. firmom prawniczym, księgowym, firmom kurierskim, itp.

10. Dane osobowe mogą być udostępnione także właściwym organom, sądom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.